YAZIM KURALLARI

Multidisipliner Klinik Toksikoloji Dergisi, Klinik Toksikoloji Derneğinin bilimsel içerikli yayın organı olup, bağımsız ve önyargısız hakemlik (peer-review) ilkelerine dayanan süreli bir dergidir. Klinik toksikoloji alanında yapılan özgün araştırmaları, olgu sunumu, derleme ve editöre mektup türü yazıları yayınlamaktadır. Dergi Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanmakta olup ücretsiz olarak erişime açıktır.

Multidisipliner Klinik Toksikoloji Dergisi’ne yazı kabulü online olarak makale kabul ve değerlendirme, sistemi üzerinden yapılacaktır. Sistem hazırlık aşamasında olduğundan yazıların lalekarabiyik@yahoo.com adresine eposta yolu ile gönderilmesi gerekmektedir. Dergiye gönderilen yazılar için uyulması zorunlu olan yazım kuralları;

Gönderilen makalelerin formatı International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE, updated in December 2017 – http://www.icmje.org/icmjerecommendations.pdf), World Association of Medical Editors (WAME), European Association of Science Editors (EASE) ve National Information Standards Organization (NISO) kurallarına uygun şekilde biçimlendirilir

Dergiye gönderilen yazıların başka bir elektronik ya da basılı dergide yayınlanmamış olması gerekmektedir. Daha önceki bilimsel toplantılarda bildiri olarak sunulmuş ya da özet biçiminde yayımlanmış yazılar (tez, poster sunumu vb) makale formatı şeklinde, durumu belirtilmek koşulu ile kabul edilir.

Yazıların içeriğinden ve etik kurullar dahilinde yazılmış olmasından yazarlar sorumludur. Bütün makalelerin benzerlik tespiti denetimi, iThenticate yazılımı aracılığıyla yapılmaktadır. Yazarlar tarafından, etik kurul onayı alınması zorunluluğu olan klinik araştırmalarda onay belgesi (tarih ve etik onay numarası ile birlikte) ve varsa bilgilendirilmiş onam (informed consent) alındığına dair bilgiler yazıların ‘‘gereç ve yöntemler’’ bölümünde belirtilmelidir. İnsan ve hayvan denek içeren tüm çalışmalar için ulusal ve uluslararası yasalara ve yönergelere uygun (2013’de gözden geçirilmiş 1964 Helsinki Deklerasyonu ile laboratuvar hayvanlarının bakım ve kullanımına ilişkin rehber -www.nap.edu/catalog/5140.html- doğrultusunda hayvan haklarını koruduklarını) gerekli onayların alındığı belirtilmelidir. Araştırmaya doğrudan ya da dolaylı olarak kurum, kuruluşlarca verilen her türlü proje desteği, kullanılan ticari ürün veya ilaç bilgilendirme kısmında belirtilmelidir.

Gönderilen yazı, fotoğraf, şekil, grafik, tablo ve diğer tüm içeriklerin özgün olması aksi takdirde telif hakları ile ilgili kişi veya kurum-kuruluşlardan izin alınması gerekmektedir.

Yazılar Microsoft Word (.doc veya .docx) formatında, 12 punto Times New Roman fontu kullanılarak yazılmalıdır. Tüm sayfalar (referans, tablo ve görseller dahil) çift satır aralığı ile yazılmalı, kenar boşlukları her iki tarafta 2.5 cm olmalıdır. Sayfalar sırasıyla; başlık sayfası, özet ve İngilizce özet, anahtar kelimeler, metin gövdesi, kaynaklar, şekil açıklamaları ve tablolar şeklinde sağ üst köşede numaralandırılmalıdır. Başlık, özet, tablo başlığı, şekil açıklama ve cümle başlarında, kısaltma kullanılmamalıdır. Yazıda kısaltma ilk geçen yerde parantez içerisinde belirtildikten sonra yazının geri kalanında kullanılabilir.

Yazı Çeşitleri

Orijinal Araştırma:

Prospektif-Retrospektif ve her türlü klinik ve deneysel çalışmalar yayımlanabilmektedir. En fazla 3000 kelime, 30 kaynak, 6 adet tablo veya resim olacak şekilde yazılmalıdır. Aşağıdaki bölümlerden oluşmalıdır:

1. Türkçe başlık
2. İngilizce başlık
3. Yazarların açık isimleri, ünvanları, kurumları
4. İletişim kurulacak yazar ve adresi (telefon, e-posta dahil)
5. Özet;
Amaç, gereç ve yöntemler, bulgular, tartışma ve sonuç başlıkları altında yapılandırılmış ve en fazla 250 kelime olacak şekilde, Türkçe ve İngilizce olarak yazılmalıdır.
6. Anahtar kelimeler;
En fazla 5 adet ve "Index Medicus Subject Headings (MeSH)" e uygun olarak hazırlanmalıdır
7. Metin
8. Tablo ve şekiller;
Geçiş sırasına uygun şekilde; tabloların sırası romen rakamıyla, şekillerin sırası arabik rakamlarla numaralandırılmalıdır. Tablo başlığı tablo üzerinde bulunmalı, kullanılan kısaltmalar ve ölçüm birimleri ise altında tanımlanmalıdır. Resimler, grafikler ve fotoğraflar JPEG formatında ayrı ayrı gönderilmelidir. Şekillerin başlıkları ve dipnotlar şeklin altına yazılmalıdır. Yazarlar, resimler, tablolar ya da diğer her türlü içerik dahil daha önce yayımlanmış içeriği kullanırken, telif hakkı sahibinden izin almalıdır ve bu belge istenildiğinde gönderilmelidir. Bu konudaki yasal, mali ve cezai sorumluluk yazarlara aittir. Alıntı yapılan tablo veya şekil için mutlaka kaynak belirtilmelidir. Yazılar yayına kabul edildikten sonra yazar listesine ekleme, çıkarma ya da isim sırasında değişiklik yapılamaz.
9. Kaynaklar;
Ana metin içerisinde ilk geçtikleri sıraya göre parantez içinde ve arabik rakamlarla numaralandırılır. Eğer kaynaklar sıra ile gelmiyorsa, ikiden fazla ve birbirini izleyen sayılarda ise parantez içindeki ilk sayı ile son sayı arasına “-“ işareti konulur. Dergi isimlerinin kısaltmaları Index Medicus/Medline/PubMed’e uygun olarak kısaltılmalıdır. Yazar sayısının üç veya daha fazla olduğu kaynaklarda tüm yazarların isimleri (soy isim, isim baş harfi), üçten fazla yazar olması durumunda ise ilk üç yazarın ismi yazıldıktan sonra Türkçe makalelerde “ve ark.”, İngilizce makalelerde ise “et al.” eklenmelidir. Kaynaktaki yazar isimlerinden sonra yazının tam başlığı, dergi isminin kısaltması, yıl, cilt ve sayfa numaraları yazılmalıdır.

Örnek:
St-Onge M, Dubé PA, Gosselin S, et al. Treatment for calcium channel blocker poisoning: a systematic review. Clin Toxicol. 2014;52:926-944.

Derleme:
Davet edilen yazarlar tarafından hazırlanır. En fazla 5000 kelime, 60 kaynak, 6 adet tablo veya resim olacak şekilde yazılmalıdır.

1. Özet (ortalama 200-250 kelime, Türkçe ve İngilizce)
2. Konu ile ilgili başlıklar
3. Kaynaklar

Olgu sunumu:
Nadir görülen, tanı ve tedavide farklılıkları olan makale çeşitidir. En fazla 1500 kelime, 15 kaynak, 3 adet tablo veya resim olacak şekilde yazılmalıdır.

1. Özet (ortalama 100-150 kelime, Türkçe ve İngilizce)
2. Giriş
3. Olgu (ların) sunumu
4. Tartışma ve sonuç
5. Kaynaklar (ve varsa tablo, şekil, resim)
Olgu sunumlarında hastalardan “Bilgilendirilmiş Onam” (informed consent) alınmalıdır.

Editöre mektup:
Yayınlanan orijinal araştırma makalelerin, araştırmanın yazarları dışında bir yazar tarafından değerlendirilmesidir. Dergide yayımlanan yazılara yönelik veya bilimsel araştırma niteliği taşıyan ancak az veriye sahip orijinal çalışmalar, ön bulgular ve teknik detaylar da yayınlanabilir. Özet ve tabloların bulunmadığı sadece metin kısmından oluşan kısa yazıdır. Mektup yazılan yayına ait olan cilt, yıl, sayı, sayfa numarası, yazının başlığı ve katkıda bulunan yazarların isimleri açık olarak belirtilmelidir. En fazla 600 kelime, 5 kaynak, 1 adet tablo veya şekil olacak şekilde yazılmalıdır. Editör tarafından uygun görüldüğü takdirde yayınlanır.

İletişim
Editör: Prof. Dr. Lale Karabıyık
Adres: Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Yoğun Bakım Bilim Dalı Ankara, Türkiye
Telefon: +90 312 202 42 74
E-posta: lalekarabiyik@yahoo.com
Web: www.kliniktoksikolojidernegi.org